Жас ғалымдар кеңесі туралы ереже

Жас ғалымдар кеңесінің миссиясы                

Жас ғалымдарға олардың кәсіби деңгейін арттыруға жәрдемдесу; ғылыми әлеуетті дамыту және олардың шығармашылық мүмкіндіктерін іске асыру; Академияда ғылыми жастардың кәсіби, зияткерлік мүдделері мен құқықтарын қорғау және іске асыру; ғылыми білімді және ғылымның жаңа жетістіктерін насихаттау.

1 Жалпы ережелер:

1.1. Жас ғалымдар кеңесі (бұдан әрі мәтін бойынша – ЖҒК) “Bolashaq”Академиясында жұмыс істейтін және білім алатын жас ғалымдардың, магистрлердің, мамандардың өкілдерінен құралған ерікті негізгі кеңестегі орган, жастар бірлестігі болып табылады.

1.2. Орыс тіліндегі ҚМЖ толық ресми атауы – Совет молодых ученых ЧУ “Академия “Bolashaq”;ағылшын тілінде: The Council of Young Scientists of”Bolashaq”Academy(CYS); қазақ тілінде: “Bolashaq” Академиясы Жас ғалымдар кеңесі (ЖҒК). Қысқартылған атау ресми құжаттарда толық атаумен қатар пайдаланылуы мүмкін.

1.3. ЖҒК өз қызметінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын, Академия Жарғысын, академия басшылығының қаулылары мен өкімдерін басшылыққа алады.

1.4. ЖҒК құқықтық мәртебесі ҒТК және “Bolashaq” академиясының Ғылыми кеңесі қабылдайтын осы Ережемен анықталған.

1.5. ЖҒК қызметіне жалпы басшылықты ғылыми–зерттеу жұмысы және халықаралық ынтымақтастық жөніндегі проректор жүзеге асырады. ЖҒК қызметі оның жұмысына жәрдем көрсететін Академияның басқа бөлімшелерімен байланыста жүзеге асырылады.

1.6. ЖҒК қызметін үйлестіру үшін жауапкершілік ЖҒК Төрағасына жүктеледі.

2. Мақсаты, міндеттері және қызметінің мәні:

2.1. ЖҒК қызметінің мәні “Bolashaq “академиясы” ЖМ жас ғалымдарының (бұдан әрі мәтін бойынша – жас ғалымдар) шығармашылық ғылыми белсенділігін дамытуға жәрдемдесу, сондай-ақ еңбек жағдайларын жақсарту, өмір сүру және бос уақытты ұйымдастыру мәселелерінде жас ғалымдардың мүдделерін білдіру болып табылады. Осы Ереженің мақсаты үшін” жас ғалымдар “деп 35 жасқа дейінгі (ғылым докторлары үшін – 40 жасқа дейінгі), жоғары білімі бар және ғылыми жұмыспен айналысатын оқытушылар, қызметкерлер, магистрлер, сондай-ақ ғылыми зерттеулермен айналысатын “Bolashaq” академиясы ” ЖМ барлық курстарының студенттері түсініледі.

2.2. ЖҒК қызметінің мақсаты жас ғалымдардың біліктілік деңгейін арттыру және кәсіби өсуіне жәрдемдесу, отандық ғылым мен жоғары білім беру саласындағы сабақтастықты қамтамасыз ету, жас ғалымдарды басым іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулерге біріктіру, сондай–ақ жас ғалымдардың кәсіби қызмет саласындағы құқықтары мен мүдделерін қорғау және олардың әлеуметтік-тұрмыстық мәселелерін шешуге көмек көрсету болып табылады.

2.3. Көрсетілген мақсаттарға қол жеткізу үшін ЖҒК келесі қызмет түрлерін жүзеге асырады:

– жас ғалымдар қатыса алатын ғылыми конференциялар, семинарлар, көшпелі мектептер, көрмелер, форумдар, съездер және басқа да іс-шараларды ұйымдастырады және өткізеді.;

– қазіргі ғылымның өзекті және іс жүзінде маңызды міндеттерін шешуге бағытталған Жас ғалымдардың күшімен пәнаралық кешенді ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру үшін жас ғалымдар арасындағы тікелей байланыстарды дамытуға ықпал етеді;

– “Bolashaq “академиясы” ЖМ ғылыми жастардың кәсіби өсуіне, жастардың ғылыми бастамаларын дамытуға және “Bolashaq “академиясы” ЖМ жас ғылыми кадрларды бекітуге, жас ғалымдар мен мамандардың зерттеу нәтижелерін таратуға (енгізуге) жәрдемдеседі.;

– жас ғалымдардың инновациялық қызметін қолдайды және ынталандырады, жас ғалымдардың жобалары бойынша инвестициялық бағдарламалар мен ұсыныстарға қатысты қызметті ұйымдастырады және жүзеге асырады;

– жас ғалымдар жұмысының жаңа формаларын іздейді, оларды практикаға енгізуге бастамашы болады, “Bolashaq “академиясы” ЖМ-нің басқа қазақстандық және шетелдік ұйымдардың ғылыми жұмыстарының оң тәжірибесін жинақтап, таратады.;

– ғылыми жастарды ақпараттық қамтамасыз етуді, бос жұмыс орындары, қорлар, гранттар, конференциялар, мектептер және ғылыми жастарды қолдау бойынша басқа да іс-шаралар туралы ақпарат беруді ұйымдастырады;

– студенттердің ғылыми жұмысын ұйымдастыруға “Bolashaq “академиясы”ЖМ жас ғалымдарын тарту арқылы “Bolashaq” академиясы ” ЖМ басқа қоғамдық ұйымдармен бірлескен іс-шараларды жүзеге асырады;

– жас ғалымдардың қатысуымен ғылыми жұмыстар конкурстарына және гранттарды алуға өтінімдерді рәсімдеуге кеңес береді;

– “Bolashaq” академиясы ” ЖМ ҒЗЖ орындауға және ғылыми конференциялар мен семинарларға қатысуға жас ғалымдарды тартады;

жас ғалымдарды отандық және шетелдік гранттар бойынша белсенді жұмысқа тартуға, магистратураға түсуге, емтихан дайындауға және тапсыруға, зерттеулер жүргізуге және магистранттық диссертацияларды қорғауға көмек көрсетеді;

ғылым және жоғары білім Министрлігінің және басқа да министрліктердің сыйлықтарын алуға жас ғалымдардың жұмыстарын, дарынды жас мамандардың магистратураға немесе докторантураға ұсынымдарын ұсынады;

– жас ғалымдардың өмір сүру, еңбек жағдайларын жақсартуға және бос уақытын ұйымдастыруға бағытталған іс-әрекеттерді жүзеге асырады;

– қойылған мақсаттарға сәйкес келетін және қолданыстағы мақсаттарға қайшы келмейтін басқа да қызмет түрлерін жүзеге асырады.

3. ЖҒҚ мүшелігі және қалыптастыру тәртібі:

3.1. “Bolashaq “академиясы” ЖМ – де 35 жасқа дейінгі, ғылым докторлары үшін 40 жасқа дейінгі жас ғалымдар мен мамандар ЖҒК мүшелері болып табылады.

Кеңес мүшесіне қойылатын біліктілік талаптары:

ғылыми–педагогикалық жұмыс өтілі 1 жылдан кем емес.

3.2. ЖҒК-ға міндетті түрде өкілдер кіреді. ЖҒК-ның сандық және дербес құрамы ЖҒК-ның жалпы жиналысында анықталады.

Мүшелікке ұсынылған кафедра өкілі 1 жыл бойы осындай болып табылады. Одан әрі оның ЖҒК мүшелігі ЖҒК шешімімен қайта жаңартылуы немесе тоқтатылуы тиіс.

Кеңес жас ғалымдардың жалпы жиналысында сайланады.

3.5. ЖҒК құрамын ғылыми жұмыс және халықаралық ынтымақтастық жөніндегі проректор Смолькино й Т. П. – п.ғ. к., профессор және “Bolashaq “академиясы” ЖМ ректорының бұйрығымен, ЖҒК құрамының өкілеттік мерзімі – бір жыл бекітеді.

3.6 Кеңес мүшелерінің тең құқықтары бар және тең міндеттер атқарады.

4. Құқықтары мен міндеттері:

4.1. ЖҒК төрағасының құқығы бар:

* ЖҒК кезекті отырысын шақыру және өткізу мерзімдері туралы шешім қабылдау, ЖҒК отырысын дайындау және өткізудің басқа да мәселелерін шешу;

* ЖҒК отырыстарында төрағалық ету;

* ЖҒК қызметін үйлестіру;

* тиісті сенімхат болған жағдайда заңды немесе жеке тұлғалармен өзара іс-қимыл жасау кезінде Академияға ұсыну;

* келісім бойынша ЖҒК отырыстарына кеңесші дауыс құқығымен қатысу.

4.2. ЖҒК төрағасы міндетті:

* күн тәртібін, қажетті материалдарды дайындау және осы отырыс төрағасының функцияларын жүзеге асыра отырып, ЖҒК отырысын өткізу немесе осы функцияларды ішінара немесе толық ЖҒК төрағасының орынбасарына беру;

* жылына кемінде бір рет ЖҒК мүшелерінің алдында оның отырысында атқарылған жұмыс туралы есеп беру;

* келісімдер мен шарттар жасау, ЖҒК атынан тек қабылданған шешімдер бойынша ғана міндеттемелер беру.

ЖҒК құрамынан төраға ЖҒК төрағасының орынбасарларын (бұдан әрі мәтін бойынша – төрағаның орынбасарларын) тағайындайды және оларды қызметтен босатады. Төраға өз өкілеттіктерін не олардың бір бөлігін төрағаның орынбасарларына беруге құқылы.

4.3. Орынбасарлары:

* Төраға уақытында берген өкілеттіктерді жүзеге асырады;

* ЖҒК шешімі бойынша орынбасарларының бірі кеңесші дауыс құқығымен ЖҒК отырыстарына қатысады және ол болмаған кезде Кеңес төрағасының функцияларын орындайды.

4.4. ЖҒК мүшелерінің құқығы бар:

– ЖҒК істерін басқаруға қатысу;

ғылыми және қоғамдық өмірдің түрлі мәселелері бойынша ғылыми кеңеске ұсыныстар енгізу;

Академияның ғылыми жастарының құқықтары мен заңды мүдделерін білдіру және қорғау;

– ЖҒК қызметі туралы ақпарат алу;

– өз қалауы бойынша ЖҒК-дан шығуға дейін екі апта бұрын ЖҒК төрағасын хабардар ете отырып, шығуға;;

– ЖҒК жалпы жиналыстарында күн тәртібіне ұсыныстар енгізу;

инновациялық және енгізу орталықтарымен және ұйымдармен, ғылыми–зерттеу жобаларын, бағдарламаларды жүзеге асыратын және оларға қаржылық қолдау көрсететін өзге де мүдделі ұйымдармен, қорлармен (гранттар) өзара іс-қимыл жасау);

– ЖҒК басшылық органдарына олардың қызметіне байланысты кез келген мәселелер бойынша жүгінуге;

4.5. ЖҒК мүшелері міндетті:

– осы Ережені сақтау;

– ЖҒК қызметіне қатысу;

– ЖҒК қызметіне байланысты мәселелерді шешу үшін қажетті ақпаратты ұсыну.

4.6 өз міндеттерін жүйелі түрде орындамайтын немесе тиісті түрде орындамайтын немесе ЖҒК алдында өзіне қабылдаған міндеттемелерді бұзған, сондай-ақ өзінің әрекеттерімен немесе әрекетсіздігімен ЖҒК қалыпты жұмысына кедергі келтіретін ЖҒК мүшесі ЖҒК жалпы жиналысының шешімі бойынша одан шығарылуы мүмкін.

5. ЖҒК басқару органдары және ұйымдық құрылымы:

5.1. ЖҒК жоғары басқару органы құрамына ЖҒК барлық мүшелері кіретін ЖҒК жалпы жиналысы (бұдан әрі мәтін бойынша – жалпы жиналыс) болып табылады.

5.2. Жалпы жиналыс өз құрамынан ЖҒК төрағасын (бұдан әрі мәтін бойынша – Төрағаны) сайлайды. Төраға осы ЖҒК құрамының өкілеттіктерінің қолданылу мерзіміне ЖҒК мүшелерінің шешімі бойынша ЖҒК мүшелерінің жай көпшілік даусымен ашық немесе жасырын дауыс беру арқылы сайланады.

ЖҒУ төрағасы”Bolashaq” академиясы ” ЖМ Ғылыми кеңесі мүшелерінің құрамына кіреді.

5.2.1. ЖҒК төрағасы өз өкілеттігі кезеңінде ЖҒК жұмысын ұйымдастырады және басқарады, ЖҒК ресми өкілі болып табылады, осы ЖҒК туралы Ережеге сәйкес басқа ұйымдармен өзара іс-қимылды жүзеге асырады.

Төраға жалпы жиналыстың жұмысына басшылық жасайды, жалпы жиналыстың хаттамалары мен шешімдеріне қол қояды, жалпы жиналыстарды шақырады, жалпы жиналыстың күн тәртібін қалыптастырады, Регламенттің сақталуын қадағалайды.

5.3. Жалпы жиналыстың айрықша құзыретіне келесі мәселелер жатады:

5.3.1. ЖҒК туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

5.3.2. ЖҒК төрағасын сайлау;

5.3.3. ЖҒК құрамына жаңа мүшелерді енгізу;

5.3.4. осы Ереженің 3.3-тармағына сәйкес ЖҒК мүшелерін шығару;

5.3.5. “Bolashaq “академиясы” ЖМ ректораты мен бөлімшелері үшін ғылыми–зерттеу бағдарламаларын, сондай–ақ “Bolashaq “академиясы” ЖМ жас ғалымдарының ғылыми-зерттеу және педагогикалық жұмыста елеулі жетістіктерге жеткен Кадрлық өсуі туралы ұсыныстар енгізу.

5.4. Жалпы жиналысты төраға немесе ЖҒК тізімдік құрамының 1/3 мүшелерінің бастамасы бойынша, бірақ тоқсанына кемінде бір рет шақырады. Жалпы жиналысты Төраға жүргізеді. Егер дәлелді себептерге байланысты ЖҒК мүшесі ЖҒК отырысына қатыса алмаса, бірақ Кеңес белгілеген мерзімде жазбаша немесе электрондық нысанда ЖҒК мүшелерінің назарына күн тәртібіндегі мәселе бойынша өз көзқарасын жеткізеді, онда ЖҒК мүшесі аталған мәселені шешу кезінде отырысқа қатысып, тиісті түрде дауыс берген болып есептеледі.

5.5. Жалпы жиналыстың шешімі, егер оған қатысушылардың жартысынан астамы дауыс берсе, қабылданды деп есептеледі (5.3.1 тармақтардан басқа). – 5.3.4.). Дауыс беру ЖҒК тізімдік құрамының кемінде 2/3 мүшесі болған жағдайда жарамды деп есептеледі. 5.3.1-тармақтарда баяндалған мәселелер бойынша шешімдер – 5.3.4. ЖҒК тізімдік құрамы мүшелерінің кемінде 3/4 дауыс санымен қабылданады.

5.6. Жалпы жиналыстардың арасындағы аралықта жалпы жиналыстың айрықша құзыретіне жатқызылмаған барлық мәселелерді төраға мен Төрағаның орынбасарлары шешеді.

5.7. Төрағасы:

– ЖҒК қызметіне жедел басшылықты жүзеге асырады;

– жалпы жиналыс қабылдаған бағдарламалардың, жобалардың, жоспарлардың және басқа да шешімдердің орындалуын қамтамасыз етеді;

– жалпы жиналысты шақыруды және дайындауды басқарады;

– ЖҒК төрағасының орынбасарлары мен мүшелерінің жұмысын үйлестіреді, оларға тапсырмалар береді және олардың орындалуын бақылайды;

– мемлекеттік, қоғамдық және өзге де ұйымдарда ЖҒК атынан өкілдік етеді;

– Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және осы Ережеге сәйкес оған жүктелген өзге де функцияларды орындайды.

5.8. Төрағаның орынбасарлары:

– ЖҒК қызметін лауазымдық және төрағаның тапсырмаларымен анықталатын құзырет шегінде тұрақты жедел басқаруды жүзеге асырады.

6. Басқа құрылымдық бөлімшелермен және Академиямен өзара іс-қимыл:

6.1. “Bolashaq” академиясы ” ЖММ ЖҒК ұйымдастырушылық, консультациялық және материалдық қолдау көрсетеді:

– осы Ережеде көзделген қызметті жүзеге асыруда;

– ЖҒК қызметіне қатысты ақпаратты толық көлемде алуда.

7.Қорытынды ережелер:

7.1. Осы Ереже “Bolashaq “академиясы” ЖМ Ғылыми кеңесі ұжымының жалпы жиналысында жас ғалымдар мен мамандардың көпшілік дауысымен ашық дауыс беру арқылы қабылданады.

7.2. “Bolashaq” академиясы “ЖМ жас ғалымдар кеңесі туралы осы ережені өзгерту және толықтыру бойынша ұсыныстар “Bolashaq” академиясы ” ЖМ ғылыми ЖММ отырысында қаралады, “Bolashaq” академиясы ” ЖМ жас ғалымдар мен мамандар ұжымының жалпы жиналысында қабылданады және бекітіледі.

7.3. Осы ережені өзгерту және толықтыру жөніндегі ұсыныстар ЖҒК отырысында қаралады. Ережеге қабылданған түзетулер Академия ректоры бекіткен сәттен бастап күшіне енеді.

7.4. ЖҒК қызметін тоқтату туралы шешімді “Bolashaq” академиясы ЖМ Ғылыми кеңесі қабылдайды.

7.5. Осы Ереже Академия ректоры бекіткен сәттен бастап күшіне енеді.

Жас ғалымдар кеңесінің төрайымы Ибрахимова К. Т.

“Келісілді»

Бірінші проректор

з. ғ. к., профессор Рысмағамбетова Г. М.

ҒЖ және МС жөніндегі Проректор,

п. ғ. к., профессор Смолькина Т. П.

Заңгер Кусаинова А. А

Leave a comment

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды.