Новинки библиотеки издательства “Бастау”

Уважаемые преподаватели и студенты! Библиотека Академии “Bolashaq” знакомит вас с новинками.

Вашему вниманию предлагаем ознакомиться с литературой издательства “Бастау”.

Библиотека приглашает читателей по адресу: улица Абая, дом 17.

ӘОЖ 316(075.8)
 КБЖ 60.5я73
З 41
Зекрист Р.И.
Индустрия коғамының әлеуметтануы және саясаттануы: Студенттерге арналған оқу-әдістемелік құрал / Р.И Зекрист. – Алматы: «Бастау», 2020. – 232 бет. ISBN 978-601-7991-18-0

Оқу-әдістемелік құрал заманауи инновациялық білім беру технологияларын пайдалана отырып, жоғары және орта білім беретін мамандандырылған оқу орындарына арналған «Әлеуметтану», «Саясаттану» оқу пәндерінің типтік бағдарламасына сәйкес әзірленді. Оқу құралының мақсаты – саяси философия және әлеуметтану, саяси және әлеуметтану феномендері саласындағы негізгі әлемдік және өңірлік саяси оқиғалар мен әлеуметтану үрдістері саласындағы үйрену дағдыларын қалыптастыру. Сонымен қатар оқу құралы әлеуметтану талдауының негіздерімен болуы мүмкін саяси қақтығыстарды болжауды қоса алғанда барлық қызмет түрлерінің шеңберінде туындайтын негізгі қарама-қайшылыктарды талдау кабілеттерін дамытуға, қоғам, мемлекет, әлеуметтік институттар және адамның жеке тұлгасының даму және қызмет ету мәселелерін зерттеудің жалпы ғылыми әдіснамасын өз бетімен пайдалану мақсатына бағыттайды. Жаңа әлем – Төртінші өнеркәсіптік революция әлемінде табысты бейімделу және бағдарлану үшін 4.0 Индустриясы әлемдік технологиялық дамудың алдыңғы қатарлы үрдістерінің бірі болып табылатынын жете түсіну қажет Физикалык, цифрлық, биологиялык және әлеуметтік салалар арасындағы шектер жойылуда. Бұл жүйелер бір желіге бірігіп, нақты уақыт режимінде бір-бірімен байланыса отырып, өздігінен қажетті күйге келеді және мінез-кұлыктың жаңа үлгілеріне үйренеді. Нәтижесінде адамзат жауап беруі тиіс сын-тегеурін туындайды – адам жеке тұлгасының құрылымы, қоғам кұрылымы өзгерді, желілік қауымдастык арқылы басқарудың бір орталыққа шоғырланбауы, саяси жүйелердегі теңгерімнің бұзылуы, экономиканың трансформациясы, әлеуметтік шынайылықтың жаңа ұстанымдарының қалыптасуы.

Бұндай жағдайда әлеуметтік-гуманитарлық білім беру жүйесінің жаңа индустрияландыру қажеттіліктеріне бейімделуі жаңа әдіснамалық міндеттер қоюға алып келеді, ал осы оқу-әдістемелік құрал сол міндеттерді шешуге бағытталған. Кітап жоғары және орта білім беретін мамандандырылған оқу орындарының студенттерге арналған, сонымен қатар жаңа әлеуметтік жағдайда әлеуметтану мен саясаттану зерттеушілеріне пайдалы болады.

УДК 543(075)
ББК 24.4я7  
А 15

Абилканова Ф.Ж. Аналитическая химия.  Химические методы анализа: учебник и практикум для ВУЗов / Ф.Ж.Абилканова. – Алматы.: Издательство Бастау, 2018. -288 с. ISBN 978-601-281-270-1

В книге представлена современная теория и практика химического анализа, включая метрологию, методы пробоотбора и пробоподготовки. качественный и количественный анализ. Дано описание и изображение необходимой лабораторной посуды и оборудования. Рассмотрены классические методы: гравиметрический и титримстрические (нейтрализации, осадительного титрования, комплсксометрического и окислительно-восстановительного), указаны возможности их использования в анализе. В конце глав приведены контрольные вопросы и задачи. Настоящее учебное пособие составлено в соответствии с программой по аналитической химии, поможет подготовить будущих специалистов и научит их получать конкретные результаты. Книга, безусловно, будет полезна магистрантам и студентам университетов и колледжей, изучающим химию, экологию; а также специалистам-химикам.

ӘОЖ 334(075.8)
КБЖ 65.433я73
Б 20

Балкибаева А.М. және т.б. Бизнесті ұйымдастыру / Организация бизнеса: оқу кұралы. 1-ші том. / Жалпы редакция – А.М.Балкибаева. Бірлескен авторлар: Ж.С.Булхаирова, Р.А.Карабасов, Д.Женсхан, Д.А.Тлеужанова, Г.Ш. Байдалина,  Ж.Ж.Габбасова, Алматы: «Бастау», 2020.   
– 320 бет.
ISBN 978-601-7991-29-6

Сіздердің назарыңызга «Бизнесті ұйымдастыру» оқу кұралы оқу материалын ұсынудың жаңа форматында ұсынылады. Біріншіден, әр тақырыпты екі ауылшаруашылық университетінің ғалымдары мен оқытушылары дайындады, олар осы негізгі пәндерді терең меңгерген. Екіншіден, қазақстандық және әлемдік бизнес жағдайларының болуы студенттерге бизнесті жүргізудін практикалық ерекшеліктерін көруге және түсінуге мүмкіндік береді, оларды ұлттык кәсіпкерлік жағдайын ескеріп шешім қабылдауға дайындайды. Сонымен қатар, бизнесті жүргізудін экономикалық негіздері кәсіпкерлік және бизнес, кәсіпкерлік түрінін ерекшеліктері, бизнесті қандай формада бастау және т.б. кәсіпкерлікті оқытатын және практикалық тәжірибесі бар ғалымдар жанжақты зерттеген. Әр тақырып бойынша бақылау сұрақтары, практикалық сабақтар мен ситуациялык тапсырмалар ұсынылады. Перед вами учебное пособие «Организация бизнеса» содержащее новый формат изложения учебного материала. Во-первых, каждая тема подготовлена учеными-преподавателями двух аграрных вузов, преподающими и поэтому имеющими глубокие знания по этим профильным дисциплинам. Во-вторых, наличие кейсов казахстанского и мирового бизнеса позволяет студентам увидеть и понять практические особенности ведения бизнеса, готовит их к принятию решений в условиях национального предпринимательства.

Вместе с тем экономические основы ведения бизнеса – предпринимательство и бизнес, особенности видов бизнеса, в какой форме открыть свое дело и др. также изучены обстоятельно магистрами, кандидатами экономических наук, преподающими предпринимательство и имеющими практический опыт работы. К каждой теме предлагаются контрольные вопросы, практические задания и кейсы.

ӘОЖ 334(075.8)
КБЖ 65.433я73
Б 20

Бизнесті ұйымдастыру / Организация бизнеса: оқу кұралы. 2-бөлім. / Жалпы редакция – А.М.Балкибаева. Бірлескен авторлар: Н.В.Кишко, Р.А.Карабасов, Д.Т.Тлеужанова, А.Ж.Койтанова, С.Т.Окутаева, Б.Б.Бермухамбетова, А.Г.Касымова, Алматы: «Бастау», 2020. – 392 бет.
ISBN 978-601-7991-30-2

«Бизнесті ұйымдастыру» оқу құралының екінші бөлімінде болашақ бизнес басшылары үшін келесі тақырыптар ұсынылады: бизнесті мемлекеттік реттеу, бизнес жоспарлау, серіктестік, жобаны басқару және т.б. Кәсіпкерлер үшін бухгалтерлік есепті ұйымдастыру, Қазакстан Республикасындағы салық жүйесі бойынша материалдар әсіресе пайдалы болады. Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі бұл әлемдегі кәсіпкерліктің жаңа бағыттарының бірі болғандықтан, Қазакстанда оның дамуына байланысты бөлек тақырып арналды. Бұл жарияланымның бір ерекшелігі, соңғы жылдары алынған мәліметтер мен Қазақстандық және әлемдік бизнес-жағдайлар қарастырылған. Әр тақырыпты меңгеруге тапсырмалар, талдау үшін сұрақтар кұрастырылған.

Во втором томе учебного пособия «Организация бизнеса» изложена следующая тематика вопросов: государственное регулирование бизнеса, бизнес-планирование, партнерство, проектное управление и другие полезные темы для тех, кто планирует руководить бизнесом. Для предпринимателей будут особенно полезны также материалы по организации бухгалтерского учета,системе налогообложения в РК. Социальная ответственность бизнеса является одной из новых направлений предпринимательства в мире в связи с чем его развитию в Казахстане посвящена отдельная тема. Уникальность данного издания в том, что были использованы данные последних лет как по Казахстану так и в мире, бизнес кейсы отечественной практики. К каждой теме предлагаются задания, вопросы для анализа, помогающие усвоению материала.

ӘОЖ 378
КБЖ 74.58
С 13

Сагалиева Ж.К. және т.б.
Білім беру кеңістігіндегі цифрлық педагогика / Цифровая педагогика в
образовательном пространстве: Оқу құралы / Авторлық ұжым – Ж.К. Сагалиева (1. 3, 4, 5, 6, 7, 8-бөлімдер), М.Д. Есекешова (2, 6, 9, 10, 11-бөлімдер). F.C. Ғұмаров (1, 2, 3, 12-бөлімдер). А.А. Жүсіпова (10-бөлім). Э.Ш. Кочкорбаева(4, 5,7,8, 13-болімдер), К.Ж. Нұрмұханова( 12, 13-бөлімдер).Ш. Жақанкызы (11-бөлім). – Алматы: «Бастау», 2020. – 388 бет. ISBN 978-601-7991-49-4

«Білім беру кеңістігіндегі цифрлық педагогика» оқу құралында білім беру кеңістігіндегі цифрлық педагогиканың әдіснамалық және теориялық білім негіздері ұсынылған. «Білім беру кеңістігіндегі цифрлық педагогика» оқу құралы жоғары оқу орындарының оқытушылары, ғылыми-педагогикалық бағытта оқитын докторанттар мен магистранттарға арналған. В учебном пособии «Цифровая педагогика в образовательном пространстве» представлены методологические и теоретические знания цифровой педагогики в образовательном пространстве. Данная книга предназначена для преподавателей, докторантов, магистрантов научно-педагогического направления вуза.

ӘОЖ 821.0(075)
КБЖ 83.3я73
А 37

Еспенбетов А.С., Ақтанова А.С., Жундибаева А.Қ. Әдебиет тарихын дәуірлеудің теориялык негіздері: оқу құралы / А.С. Еспенбетов, А.С. Ақтанова, А.К. Жундибаева. – Алматы: «Бастау», 2019. – 360 бет. ISBN 978-601-7991-04-3

«Әдебиет тарихын дәуірлеудің теориялық негіздері» атты оқу кұралы қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының магистрантарына арналған. «Әдебиет тарихын дәуірлеудің теориялық негіздері» пәні магистратураның кәсіпітендіру пәнінің міндетті компонентіне кіреді. Оқу құралын дайындаудағы басты мақсат – әдебиет тарихының кезендері мен теориялық талдауларына арналған ғылыми зерттеулерді оқу үрдісінде тиімді пайдалану арқылы магистранттардың ғылыми-зерттеушілік құзіреттіліктерін дамыту. Оқу құралы магистранттарға, филология факультетінің студенттеріне, әдебиет теориясы мен тарихын зерттеуті ғалымдарға арналады.

ӘОЖ 159.9
КБЖ 88.4
Е 23

Егенисова А.Қ.
ЖОО психологиялық пәндерді оқыту теориясы мен әдістемесі: Оқу құралы / А.Қ. Егенисова. – Алматы: «Бастау», 2018. – 304 бет. ISBN 978-601-281-257-2

Бұл оқу құралында қазіргі кезеңде психологиялық білім беру жүйесінің арнайы міндеттерің оқытудың мақсаты, мазмұны, әдістері туралы қалыптасқан негізгі тенденциялар, психологияның негізгі категориялары, оқу іс-әрекеті, оның басты компоненттері, психологиядағы оқытудың түрлері: проблемалы, бағдарламалық, ақыл-ойды сатылап қалыптастыру теориясы, дамыта оқыту теориясы, кредиттік оқыту жүйесі, оқу мотивациясы туралы сөз болады. Сонымен қатар, ЖОО психологиялық пәндерді оқытудың әдіс-тәсілдері, лекция және оның түрлеріне, семинар және практикалық, сабақтарды өткізудің әдістемелері беріліп. психологияны оқытуда техникалық кұралдарды, көрнекіліктерді және оқытудың интерактивті әдістері: кейс-стади, дискуссия әдісі, «Миға шабуыл», дөңгелек стол әдістері, «Іскерлік ойын», эвристикалық әңгіме, тренинг, рөлдік ойын және т.б. оқу процесінде қолдану жолдары ұсынылады. Ұсынылып отырған оқу құралында кредиттік оқыту жүйесінде білім алушылардың өздік жұмыстарын ұйымдастыру, психологияны теориялық және қолданбалы ғылым ретінде оқыту проблемалары да қарастырылған. Оқу құралын «Педагогика және психология» мамандығында оқитын білім алушыларға, магистранттарға және осы салада жұмыс жасайтын мамандарға пайдалануға болады.

ӘОЖ 80/81
КБЖ 81.2
У 51

Умарова Г.С. Қазақ сөз өнері / Казахская словесность: Хрестоматия / Г.С.Умарова. I бөлім -Алматы: «Бастау», 2018. – 224 бет.
ISBN 978-601-281-262-6 (1 бөлім)
ISBN 978-601-281-263-3 (жалпы)

Хрестоматия қазақ және орыс тілдерінде көне түрік мифологиясының, қазақ фольклорының, қазақ классикалық және қазіргі заман әдебиеті шығармаларының мәтіндерінің үзінділерінен, ғылыми жұмыстардың үзінділерінен тұрады. 1 бөлімде көне түрік мифологиясының, қазақ фольклорының және Абайға дейінгі қазақ әдебиеті мен А.Құнанбаевтың, Ы.Алтынсариннің, Ш.Құдайбердиевтің шығармаларының мәтіндерінің үзінділері кірістірілген. Орыс филологиясы студенттеріне арналған. Аударма ісі, қазақ тілі, орыс және қазақ тілдерінің салыстырмалы грамматикасына, салыстырмалы әдебиеттану, сонымен бірге қазақ филологиясының студенттерін кәсіби орыс тілі пәніне оқыту үшін пайдаланылуына болады. Хрестоматия на казахском и русском языках представляет собой сборник отрывков из текстов произведений древнетюркской мифологии, казахского фольклора, казахской классической и современной казахстанской литературы, фрагментов из научных исследований. .

Часть 1 включает тексты древнетюркской мифологии, казахского фольклора, произведения казахской литературы доабаевского периода. А.Кунанбаева, Ы.Алтынсарина. Ш.Кудайбердиева. Предназначена студентам русской филологии. Может быть полезна при обучении переводческому делу, сопоставительной грамматике русского и казахского языков, при изучении дисциплины «Сопоставительное литературоведение», а также по професеональному русскому языку студентам казахской филологии.

ӘОЖ 80/81
КБЖ 81.2
У 51

Умарова Г.С. Қазақ сөз өнері / Казахская словесность: Хрестоматия / Г.С.Умарова. II бөлім. -Алматы: «Бастау», 2018. – 216 бет.
ISBN 978-601-281-264-0 (2 бөлім)
ISBN 978-601-281-263-3 (жалпы)

Хрестоматия қазақ және орыс тілдерінде көне түрік мифологиясының, қазақ фольклорының, қазақ классикалық және қазіргі заман әдебиеті шығармаларының мәтіндерінің үзінділерінен, ғылыми жұмыстардың үзінділерінен тұрады. Екінші бөлімге Абай дәуірінен басталған қазақ әдебиетінің туындыларының мәтіндері мен Қазакстандағы өзге ұлттардың шығармалары кіреді. Орыс филологиясы студенттеріне арналған. Аударма ісі, қазақ тілі, орыс және қазақ тілдерінің салыстырмалы грамматикасына, салыстырмалы әдебиеттану, сонымен бірге қазақ филологиясының студенттерін кәсіби орыс тілі пәніне оқыту үшін пайдаланылуына болады.

Хрестоматия представляет собой сборник отрывков из текстов произведений древнетюркской мифологии, казахского фольклора, казахской классической и современной казахстанской литературы, фрагментов из научных исследований. Часть 2 включает тексты произведений казахской литературы абаевского периода, писателей народов Казахстана. Предназначена студентам русской филологии. Может быть полезна при обучении переводческому делу, сопоставительной грамматике русского и казахского языков, при изучении дисциплины «Сопоставительное литературоведение», а также по профессональному русскому языку студентам казахской филологии.

УДК 37.013
ББК 74.6
О 74

Орынбасарова Э.А. О 74 Педагог этикасы және қарым-қатынас мәдениеті: оқу құралы / Э.А.Орынбасарова / Алматы: «Бастау», 2017.-216 бет.
ISBN 978-601-281-248-0

Оқу құралында Қазақстан Республикасында педагогикалық ойлау тарихындағы этикалық-педагогикалық идеялар бастауларына өткенге мән беру тұргысынан талдау жасалып, жоғары кәсіптік білім беру жүйесіндегі педагогикалық этика мәселелеріне: қазіргі заманғы жастардың адамгершілік-этикалық тәрбиесі міндеттерін тиімді шешуге ықпал ететін басты құрамдас бөліктердің қағидалары, шарттары мен факторларының мазмұнына әдістемелік негіздеме берілген. Оқытушының жеке басының: адамгершілік бағыттары борышы, ар-ұжданы, абыройы, беделі, әдептілігі мен төзімділігі іспетті санаттарына қоса, педагогтің адамгершілік мәдениеті мәселелеріне ерекше назар аударылады. Автор педагогикалық қарым-катынастың мәнін, мазмұнын, ерекшеліктерін аша келе, ұстаздың қарым-қатынас жасау мәдениеті мәселелеріне көп көңіл бөлігі, кикілжің-қақтығыстар себептері жайында айтумен қатар, олардың алдын алу бойынша ұсыныстар да береді. Бұл оқу құралы бәрінен бұрын, жоғары оқу орындары мен колледждердің оқытутыларына, гуманитарлық ЖОО магистранттары мен бакалаврларына, мектеп мұғалімдеріне арналады, бірақ жеке тұлганың адамгершілік және этика тұрғысынан дамуы мәселелері толғандыратын барша қауымға да кітаптың пайдалы болатыны сөзсіз.
Оқу кұралында білім мен тәрбие алатын жас жеткіншектер бойларында адамгершілік-этикалық білімдер, жақсы қасиеттер калыптастыру мәселелеріне арналған тапсырмалар мен тест сұрақтары бар. 

ӘОЖ 004(075.5)
КБЖ 32.973.202я73
З 47

Зекрист Р.П., Исаева Н.Н. – авторы-составители
Сандық лингвистика – Цифровая лингвистика: оқу құралы / Р.И.Зекрист, Н.И.Исаева. – Алматы: «Бастау», 2020. – 180 бет.
ISBN 978-601-7991-48-7
Құралдың мақсаты – Интернет кеңістіктің және мәтін түріндегі хабарламалар сияқты ақпаратты жіберудін өзге де «жаңа» құралдарының белсенді дамуы әсерінен пайда болган тілді қолдану және пайдаланудын жаңа формаларын меңгеру саласындағы үйренудін жаңа дағдыларын қалыптастыру. Құрал компьютерлік жүйелермен (human-computer interaction, НСІ) жұмыс жасау кезінде компьютерді (computer-mediated communication, CMC) немесе Интернетті (Internet-mediated communication, ІМС) пайдалану арқылы байланыстың туындауына әкелген, әсіресе веб-интерфейсті қабылдауға қатысты адам қылықтарының уәждемесін зерттейтін ғылымдық қалыптастырудағы лингвистиканың басты рөлін талдау қабілеттерін дамытуды көздейді. Дамып келе жатқан цифрлық тілді зерттеу онлайн-кеңістікті одан сайын дамытуды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді және сарапшыларға да, пайдаланушыларға да көмектесе алады. Кітап бакалавриатқа жататын барлық мамандықтар мен барлық оқу түрлерінде білім алып жатқан студенттерге арналған, сондай-ақ аспиранттар, оқытушылар үшін пайдалы болады.

Цель пособия – сформировать навыки обучения в сфере изучения новых форм употребления и использования языка, которые возникли под влиянием активного развития Интернет-пространства и иных «новых» средств передачи информации, таких, как текстовые сообщения. Пособие нацеливает на развитие способностей к анализу ключевой роли лингвистики в формировании науки, изучающей мотивацию человеческого поведения при работе с компьютерными системами (human-computer interaction, MCI), которая привела к возникновению связи путём использования компьютера (computer-mediated communication. СМС) или Интернета (Internet-mediated communication, IMC), особенно в отношении восприятия веб-интерфейса. Изучение развивающегося цифрового языка позволяет обеспечить дальнейшее развитие онлайн-пространства и может помочь как экспертам, так и пользователям. Книга предназначается для студентов всех форм обучения и специальностей в рамках бакалавриата, также может быть полезной для аспирантов, преподавателей.

ӘОЖ 330(075.8)  
КБЖ 65.01я73  
А 44

Алинов М.Ш. Сандық экономиканың негіздері / Основы цифровой экономики: оқу құралы / М.Ш. Алинов. – Алматы: «Бастау», 2020. – 248 бет.
ISBN 978-601-7991-21-0

Оқулык қазіргі заманғы жаһандану ортасындағы сандық экономиканы дамытуға байланысты жаңа технологияларды, жобаларды, басқару объектілерін – іскерлік платформаларды және экожүйелерді, жаңа бизнесті және экономиканы басқару қағидаттарын, Өндіріс 4.0 тұжырымдамасын және Интернетті қолданыстар мәселелерін сипаттайды. Қазақстандағы сандық технологиялардың, оның ішінде білім беру мен ғылымды енгізудің негізгі бағыттарын сипаттайды. Сандық экономикаға көшуге бағытталған қолданыстағы мемлекеттік бағдарламалар туралы қажетті ақпарат берілген. Информатика, техника, инжиниринг, экономика және менеджмент, саласындағы инновациялық білім беру бағдарламаларының кең ауқымы бойынша жоғары оқу орындарының студенттері мен оқытушыларына сондай-ақ экономиканың және бизнестің осы салаларындағы мамандарына арналған.

В учебном пособии дается представление о цифровой экономике в современных условиях глобализации и связанных с ее развитием технологиях, описываются новые технологии, проекты, объекты управления – платформы и экосистемы бизнеса, новые принципы управления бизнесом и экономикой, вопросы реализации концепции «Индустрия 4.0» и интернета вещей. Описаны основные сферы внедрения цифровых технологий в Казахстане, в том числе, образовании и науке. Приводится необходимая информация по существующим государственным программам, нацеленным на переход к цифровой экономке. Предназначено для обучающихся и преподавателей системы высших учебных заведений по широкому спектру инновационных образовательных программ по направлениям информатики, техники, инжиниринга и экономики и управления, а также специалистов данных отраслей экономики и бизнеса.

УДК 316.314
ББК 60.54я73
З 47

Зекрист Р.И. Социология и политология общества Индустрии 4.0: Учебно-методическое пособие для студентов / Р.И.Зекрист. – Алматы: «Бастау», 2019. – 456 стр.
ISBN 978-601-7991-00-5

Учебно-методическое пособие подготовлено в соответствии с типовой программой учебных дисциплин «Социология», «Политология» для образовательных учреждений высшего образования с использованием современных инновационных образовагельных технологий (Об утверждении государственных общеобязательных стандартов образования соответствующих уровней образования. Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 года № 1080 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 15.08.2017 г.)). Цель пособия-сформировать навыки обучения в сфереосновныхмировыхирегиональных политических событии и социологических трендов, в области политической философии и социологии, политических и социологических феноменов. Также пособие нацеливает на развитие способностей к анализу основных противоречий, возникающих в рамках всех форм деятельности, включая прогнозирование возможных политических конфликтов с основами социологического анализа, на самостоятельное использование общенаучной методологии исследования проблем развития и функционирования общества, государства, социальных институтов и человеческой личности. Для успешной навигации и адаптации в новом мире – мире Четвертой промышленной революции – важно осознать, что Индустрия 4.0 является одной из наиболее передовых тенденций мирового технологического развития. Стираются границы между физическими, цифровыми, биологическими и социальными сферами. Эти системы будут объединяться в одну сеть, связываться друг с другом в режиме реального времени, самонастраиваться и учиться новым моделям поведения. В результате рождается вызов, на который нужно ответить человечеству – изменение структуры личности человека, структуры общества, децентрализация управления через сетевое сообщество, разбалансировка политических систем, трансформация экономики, формирование новых принципов социальной реальности. В таких условиях адаптация системы социально-гуманитарного образования под потребности новой индустриализации приводит к постановке новых методологических задач, на решение которых и направлено данное учебно-методическое пособие. Книга предназначается для студентов всех форм обучения и специальностей в рамках бакалавриата, также может быть полезной для аспирантов, преподавателей, для всех изучающих социологию и политологию в новых социальных реалиях.

ӘОЖ615
КБЖ52.81
А 32

Оразхан Аймақов
Фармацевтикалық химия / Pharmaceutical Chemistry: Оқу құралы / О.Аймақов, А.Белғара – Алматы: «Бастау», 2018. – 368 бет

ISBN 978-601-7275-79-2

Ұсынылып отырған оқу құралы аталған курстың негізгі бөлімдері және тиісті тест тапсырмалары, бақылау сұрактары «Биотехнология» мамандығы бойынша 5В070100 бағдарламаға сәйкес құрастырылған. Аталған курсты меңгеру барысында дәрілік заттардын жалпы қасиеттеріне баға берумен қатар, олардың физикалық және химиялық қасиеттерін қазіргі заманғы қондырғылар көмегімен (ИК-, УФ-, ЯМР- спектроскопия,хроматографиялық әдістер эффективті газды сұйыктықты хроматография, жұка қабатты хроматография т.б.) анықтауға болады. Сонымен қатар курстың негізгі бөлімдеріне толық талдау жасалған. Оқу құралында тест тапсырмалары, бақылау жұмысына арналған сұрақтар да берілген. Оқу кұралы химик-фармакологтарға, биохимиктерге, провизорларға, фармацевтикалық, медициналық жоғары оқу орындары студенттеріне, медициналық және өндірістік биотехнология саласындағы мамандарға, фармацевтикалық саладағы ғылыми-зерттеу зертхана мамандарына арналған.

The main sections and the tests, test questions of the proposed textbooks are designed in accordance with the program “biotechnology” 5B070100. While studying this course, an evaluation of general properties of medicines and an identification of their physical and chemical properties can be done with modern equipments (IR- UV-, NMR spectroscopy, chromatography, effective gas liquid chromatography, thin layer chromatography, etc.). In addition, a detailed analysis of the main sections of the course was done. The textbook also consists of test exercises, questions for control works. The textbook is intended for chemist- pharmacologists, biochemists, pharmacists, students of medical higher educational institutions, specialists in medical and biotechnological industries, and specialists in laboratories of pharmaceutical research centers.

УДК 1/14
ББК 87
З 48

Зекрист Р.И.
Философия в цифровом мире / Philosophy in the Digital World: Учебное пособие (I том) / Р.И. Зекрист. – Алматы: «Бастау», 2020. 328 – стр.
ISBN 978-601-7991-19-7

В данном учебном пособии изложены результаты исследования новых и нетрадиционных аспектов, которые вносит цифровизация в изучение философских проблем. Книга состоит из двух частей. В предлагаемой части раскрывается содержание новых представлений об информационно-материальном единстве мира, виртуальной реальности, проблеме искусственного интеллекта в философии, постгносеологии (цифровой субъект и объект познания), цифровой диалектике и искусственной жизни.
Изучение философии является школой мысли, без которой человек не может выработать гуманистического мировоззрения с целью успешной навигации в мире Четвертой промышленной революции.
Книга может быть полезной как для студентов и преподавателей, так и для всех интересующихся духовной сокровищницей человеческой культуры.

This textbook sets out the results of a study of new and non-traditional aspects that digitalization brings to the study of philosophical problems. The textbook consists of two parts. The proposed part reveals the content of the new ideas about the informational and material unity of the world, virtual reality. the problem of artificial intelligence in philosophy, post-epistemology (digital subject and object of cognition), digital dialectics and artificial life.
The study of philosophy is a school of thought, without which a person cannot develop a humanistic worldview for the purpose of successful navigation in the world of the Fourth Industrial Revolution.
The textbook can be useful both for students and teachers, and for everyone interested in the spiritual treasury of human culture.

УДК 1/14(075)
ББК 87.3я7
3 47

Зекрист Р.И., автор-составитель Философия в цифровом мире – Philosophy in the Digital World: Учебное пособие.  II том / Р И.Зекрист. – Алматы; «Бастау», 2020. – 344 стр.
ISBN 978-601-7991-24-1

Учебное пособие предназначено для изучения новой, цифровой реальности и ее влияния на человеческий мир с позиции философии. Книга состоит из двух частей В предлагаемой части раскрывается содержание новых представлений о государстве, власти, демократии и религии в условиях цифрового общества, о проблемах глобализации исторического процесса, места и роли Казахстана в нем, рассматриваются проблемы философии техники, техникотехнологического отчуждения человека и становления цифровой этики Homo Virtual is, также исследуются культура и цивилизация, философия цифрового общества в фокусе социального прогнозирования и сценариев будущего. Книга рассчитана на широкий круг читателей – студентов, преподавателей, научных работников, а также всех, кто интересуется достижениями современной науки и ее мировоззренческими выводами.

The textbook is intended to study the new, digital reality and its impact on the human world from the standpoint of philosophy. The book consists of two parts. The proposed part reveals the content of new ideas about the state, power, democracy and religion in a digital society, the problems of globalization of the historical process, the place and role of Kazakhstan in it, discusses the problems of the philosophy of technology, technical and technological alienation of man and the formation of digital ethics Homo Virtualis. also explores culture and civilization, the philosophy of digital society in the focus of social forecasting and future scenarios. The book is intended for a wide range of readers — students, teachers, researchers, as well as all who are interested in the achievements of modern science and its worldview conclusions.

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.